Posted on 0 comments

欧洲专家:’Quang Hai应该在亚洲玩而不是去法国’

欧洲专家:“ Quang Hai应该在亚洲比赛,而不ShìQù法国”
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发Bù

  交Yì地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河Nèi

  电Huà:0847 100 247 /电子邮Jiàn:

  Zǒng部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内